สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(Pre-order 25% off) องค์รวมที่ซ่อนเร้น (A Hidden Wholeness)

(Pre-order 25% off) องค์รวมที่ซ่อนเร้น (A Hidden Wholeness) ผู้แต่ง: ปากเกอร์ เจ. ปาล์เมอร์
ผู้แปล: พินทุสรณ์ ติวุตานนท์

300.00 บาท
ราคา 225.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้าผู้เขียนเชื่อว่าโลกภายในของทุกคนมีเสียงอันจริงแท้ของวิญญาณที่ชาญฉลาด ผู้เขียนเรียกวิญญาณนี้ว่า “ครูภายใน” ซึ่งเป็นเสียงของตัวตนเดิมแท้ของมนุษย์ แต่หลายครั้งที่เราตัดขาดจากเสียงภายในดังกล่าว เพราะเสียงในโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังทางสังคม คำแนะนำแกมบังคับ และแส้แห่งคำติฉินนินทาที่พร้อมจะเฆี่ยนตีคนที่มีอัตลักษณ์บางอย่างซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ  ทำให้เราพร้อมที่จะปิดบังตัวตนที่แท้จริงจากการรับรู้ของสังคมและสร้างตัวตนใหม่ที่แนบเนียนเสียจนเราเองก็เชื่อว่านั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเรา  บางคนทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งบ้าน รถ คอนโดและบัตรเครดิตวงเงินสูง  ในขณะที่ใจถวิลหาชีวิตอันสงบเรียบง่าย  บางคนเริ่มต้นอาชีพด้วยแรงบันดาลใจที่จะสร้างสรรสิ่งดีให้กับสังคมแต่ติดกับดักการเมืองในองค์กร จึงใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับเกมแย่งชิงอำนาจและหลงลืมความงามของการมีชีวิตอยู่เพื่อการสร้างสรรค์ 

“การมีชีวิตที่แบ่งแยก” จากตัวตนเดิมแท้ทำให้เราไม่อาจเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของชีวิตได้  หลายครั้งเราไม่ทราบว่าเหตุใดเราจึงเป็นทุกข์กับเรื่องบางเรื่อง และมอมเมาชีวิตด้วยการทำงานหนักหรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจว่าทำมันไปเพียงเพื่อให้เราลืม “เสียงรบกวน” จากภายใน

ปาล์มเมอร์เชื่อว่า “ความสันโดษ (solitude) ภายในสังฆะ (community)” สามารถช่วยให้เราสามารถเดินทางกลับเข้าไปหาเสียงของครูภายในได้  ในหนังสือได้เสนอเครื่องมือต่างๆซึ่งใช้กันในชุมชนของเควกเกอร์ (ผู้เขียนกล่าวถึงชุมชนของเควกเกอร์ที่เพนเดิ้ลฮิล รัฐฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา) เช่น วงกลมแห่งความไว้ใจ คณะกรรมการเพื่อความโปร่งใส การรับฟังอย่างลึกซึ้ง  เป็นต้น การตั้งคำถามที่ซื่อตรงและเปิดเผยภายในพื้นที่แห่งความไว้ใจจะเป็นการให้เกียรติ เชื้อเชิญ และโอบอุ้มจิตวิญญาณให้ได้สะท้อนเสียงภายในที่แท้จริง และสร้างความกระจ่างชัดให้กับผู้เข้าร่วมกระบวนการได้เป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งกับทุกคนที่มองหาปรัชญาและเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างความเข้าใจต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้งด้วยสันติวิธี และการสร้างสังฆะเพื่อหล่อเลี้ยงความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ


กำหนดวางแผง กลางเดือนมิถุนายน 2560-------
จากสำนักพิมพ์
 
ในสังคมที่ลงโทษ “ความซื่อตรงต่อตัวเอง” และให้รางวัลกับ “ความเป็นมืออาชีพ” หลายคนเรียนรู้ที่จะสร้างหน้ากากแห่งตรรกะเหตุผล ความจริงจัง ความแม่นยำ ประสิทธิภาพ และหน้ากากอีกหลายใบที่สังคมคาดหวัง   ใบหน้าอันเปลือยเปล่าซึ่งสะท้อนร่องรอยของความเป็นมนุษย์ธรรมดาที่รู้จักเหนื่อย กลัว หรือเห็นอกเห็นใจ   กลายเป็นความไม่สมบูรณ์แบบที่ต้องซ่อนเร้นจากการรับรู้ของเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชา แวดวงสังคม หรือกระทั่งจากการรับรู้ของตัวเอง       
 
แบบแผนของสังคมที่ปรากฏ สะท้อนให้เห็นถึงชุดความเชื่อและคุณค่าบางอย่างที่คนในสังคมมีร่วมกัน เราจะหาความแม่นยำและประสิทธิภาพได้จากที่ใดหากมิใช่เครื่องจักร เครื่องจักรทำงานแบบใดหากมิใช่ด้วยการกำกับ  ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซม และการแก้ไข ด้วยเหตุนี้เราจึงมีสถาบันทางสังคมแบบเครื่องจักรเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ซ่อมผู้ป่วยทางกายแต่ไม่สามารถดูแลจิตใจผู้ป่วยได้ มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัญฑิตหัวกะทิเพื่อไปรับใช้บรรษัทที่ขาดธรรมาภิบาล หรือหน่วยงานราชการที่เต็มไปด้วยระบบตรวจสอบ แต่การทุจริตคอรัปชั่นยังผุดงอกราวดอกเห็ดหน้าฝน
 
ธรรมชาติของชีวิตนั้นไม่ได้ต้องการการควบคุมแก้ไข หากแต่ต้องการการหล่อเลี้ยง อิสรภาพ การเติบโต และวิวัฒนาการ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรกลับมาตั้งคำถามกับแบบแผนที่เป็นอยู่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลง หากท่านเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับคำกล่าวข้างต้น หนังสือเล่มนี้อาจทำให้ท่านมองเห็นความเป็นไปได้นั้นชัดเจนขึ้น แต่หากท่านไม่เห็นด้วยหรือยังไม่แน่ใจ ทางสำนักพิมพ์อยากขอให้หนังสือเล่มนี้ได้มีโอกาสสื่อสารถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะบอก ก่อนจะตัดสินใจอีกครั้งว่าหนังสือเล่มนี้ควรได้รับการส่งต่อหรือมีที่ทางในชั้นหนังสือของท่านหรือไม่
 
องค์รวมที่ซ่อนเร้น: การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก โดย ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ จัดพิมพ์ขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาและศูนย์จิตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา ด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การสนับสนุนดดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
หนังสือเล่มนี้ชี้ชวนให้ผู้อ่านกลับเข้าไปสำรวจโลกภายใน ในหน่วยเล็กที่สุดที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณ โดยมีภาษาอุปมาอุปไมยที่ละเอียดอ่อนเป็นมัคคุเทศก์นำทาง ให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นและเข้าใจสาระที่เป็นนามธรรมได้อย่างน่าประหลาดใจ เช่น การพรรณนาถึงความตายท่ามกลางความโกลาหลของพายุหิมะหลังบ้าน ซึ่งสะท้อนความโกลาหลของสังคมมนุษย์ในปัจจุบัน ความสง่างามของต้นสนซึ่งยืนตระหง่านท้าลมฝนบนชะง่อนหินอันเป็นตัวแทนของการมีชีวิตที่ไม่แบ่งแยก หรือสัตว์ป่าขี้อายที่ค่อยๆ ปรากฏตัวอย่างเงียบๆ เมื่อเราซุ่มมองจากพุ่มไม้  ซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่ค่อยๆ เผยตัวเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นต้น
 
บทที่หนึ่งถึงบทที่สาม หนังสือกล่าวถึงธรรมชาติของจิตวิญญาณซึ่งมีความสมบูรณ์ในตัวเอง การเชื่อมโยงจิตวิญญาณเข้ากับบทบาทหน้าที่ ผลร้ายของการละเลยเสียงภายในและการมีชีวิตที่แบ่งแยก
 
บทที่สี่ถึงบทที่เก้า กล่าวถึงชุมชนแห่งความสันโดษ กลุ่มกัลยาณมิตรที่จะเป็นผู้ร่วมเดินทางในพงไพรของโลกภายใน โดยผู้เขียนได้ลงลึกถึงวิธีการสร้างและหล่อเลี้ยงชุมชนแห่งความสันโดษให้ยั่งยืน
 
บทที่สิบ กล่าวถึงการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณในโลกความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยความโกลาหล วิถีแห่งอหิงสธรรมซึ่งไม่ใช่การต่อต้านหรือหลบหนี หากแต่เป็นการบ่มเพาะปัญญาที่มาจากความรักให้เกิดขึ้น ท่ามกลางความย้อนแย้งของสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่อยากให้เป็น
 
ก่อนหน้านี้ สำนักพิมพ์สวนเงินมีมาฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือของปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์ออกมา ๓ เล่ม ได้แก่ กล้าที่จะสอน: การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู (๒๕๕๖) หัวใจอุดมศึกษา: เสียงเรียกร้องเพื่อปรับเปลี่ยนสถานศึกษาโดยการสนทนาในสถาบัน (๒๕๕๗) กล้าที่จะแนะ: คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและฟื้นฟูจิตวิญญาณครู (๒๕๕๘) โดยทั้งสามเล่มได้รับการตอบรับอย่างดีจากแวดวงการศึกษา นักคิด นักขับเคลื่อนสังคม และผู้อ่านที่สนใจประเด็นการศึกษาแบบองค์รวม  
 
หนอนไม่อาจข้ามปรักโคลนด้วยการคลานเร็วขึ้นฉันใด สังคมก็ไม่อาจหลุดจากปรักแห่งความแปลกแยกด้วย การควบคุมแก้ไขที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นฉันนั้น หากแต่ต้องวิวัฒน์ไปสู่แบบแผนใหม่ เฉกเช่นหนอนซึ่งต้องวิวัฒน์เป็นผีเสื้อ 
 
สุดท้ายนี้ทางสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์รวมที่แฝงเร้น: การเดินทางสู่ชีวิตที่ไม่แปลกแยก จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สังคมเกิดการทบทวนแบบแผนที่เป็นอยู่ นำไปสู่การตระหนักรู้ใหม่ที่เอื้อต่อการวิวัฒน์เฉกเช่นสิ่งมีชีวิต เป็นสังคมที่ก้าวข้ามความถูกผิดและการควบคุมแก้ไข ไปสู่สังคมที่โอบกอดความแตกต่างหลากหลาย สังคมที่เป็นภาพสะท้อนของความไว้วางใจธรรมชาติ ที่มีความบริบูรณ์ยิ่งของจิตวิญญาณมนุษย์
หมวดหมู่: Coming soon
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)
พี่ซิมเปิ้ล
Three friends in search of wisdom
ครูแท้แพ้ไม่เป็น (Real Talk for Real Teachers)
สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ (TRUE HAPPINESS Here and Now)
ปฏิวัติเกษตรนิเวศ (Agroecological Revolution)