สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
11/01/12
1


สรุปเนื้อหาเวทีประชุมวิชาการ งานกรีนแฟร์ครั้งที่ 5 (สามารถดาวโหลดเนื้อหาเวทีเสวนาอ่านได้นะคะ)

หลังจากที่มีการประชุมวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์สู่สังคมครั้งที่ 1 ที่จัดภายในงานกรีนแฟร์ครั้งที่ 5 วันที่ 11 - 12 ก.พ. 2555 สรุปเนื้อหาเวทีประชุมวิชาการ งานกรีนแฟร์ครั้งที่ 5 (สามารถดาวโหลดเนื้อหาเวทีเสวนา่อ่านได้นะคะ)


วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

09.00 – 09.10 น. ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อรรณพ คุณาวงษ์กฤต: ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม

09.10 – 09.20 น. ศ. นพ. ดร. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม 

09.20 – 10.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย: องคมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลิกฟื้นวิกฤต…ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

>>> ดาวโหลดไฟล์เนื้อหาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พลิกฟื้นวิกฤต…ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ที่นี้ค่ะ>>>

*** สามารถดาวโหลดไฟล์เสียงเพื่อฟังปาฐกถาพิเศษเรื่อง "พลิกฟื้นวิกฤต...ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง" ได้ที่นี้ *** 

10.00 – 12.00 น. เวทีเสวนา “พลังใหม่ พลังเกษตรอินทรีย์”

วิทยากร :

• คุณรสนา โตสิตระกูล: สมาชิกวุฒิสภา
• นายเดชา ศิริภัทร: ผู้อำนวยการมูลนิธิข้าวขวัญ
• ดร.ชมชวน บุญระหงษ์: ผู้อำนวยการสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
• นายวัลลภ พิชญ์พงศา: เลขานุการสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย
ดำเนินรายการ: นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ

>>> ดาวโหลดไฟล์เนื้อหาพูดคุยเวทีเสวนาเรื่อง “พลังใหม่ พลังเกษตรอินทรีย์” ได้ที่นี้ค่ะ>>>

“Official Launch of Toward Organic Asia (TOA) Programme”

13.15 – 13.30 Welcoming refreshment break (at Saranithes Meeting Hall)

13.30 – 14.00 Introducing the Towards Organic Asia by Mr. Thanapol Kheolamai, Project Coordinator, School for Wellbeing Studies and Research

14.00 – 16.15 “Organic Agriculture and the Future of Food Security”
(English Speaking With Thai Translation)

Guest speakers:

• Dr. Sisaliao Svengsuksa,Laos Menber of Parliament, Laos PDR.
• Ms. Thi Lanh Tran, Ms. Thi Lanh Tran, Founder of Social Policy Ecology Research Institute (SPERI), Vietnam
 Mr.Wayne Nelles: Dr. Wayne Nelles, Managing Director of OIKOS Research & Consulting Inc., Canada.
• Mr. Witoon Lianchamroon, Committee member and secretary of Biothai Foundation, Thailand
•  Mr. Keam Makarady, Program Director of Cambodian Centre for Study and Development in Agriculture (CEDAC), Cambodia

Ms. Chanida Bamfort, Session Interpreter

Moderator:• Prof. Surichai Wun’Gaew, Director of the Center for Peace and Conflict Studies

16.15 – 16.30 Closing remarks by Mrs. Wallapa and Mr. Hans van Willenswaard, Project Directors, School for Wellbing Studies and Research

*** สามารถดาวโหลดไฟล์เสียงเพื่อฟังเวทีเสวนา "Official Launch of Toward Organic Asia (TOA) Programme" ได้ที่นี้ ***


 

 

 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555

09.00 – 09.10 น.

09.15 – 10.00 น. คุณโสภณ สุภาพงษ์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ปาฐกถาพิเศษ “สานน้ำใจผู้บริโภคสู่ผู้ผลิต:การฟื้นฟูวิกฤตด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์”

>>> ดาวโหลดไฟล์เนื้อหาปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สานน้ำใจผู้บริโภคสู่ผู้ผลิตฐฯ ” ได้ที่นี้ค่ะ

*** สามารถดาวโหลดไฟล์เสียงเพื่อฟังปาฐกถาพิเศษ “สานน้ำใจผู้บริโภคสู่ผู้ผลิต:การฟื้นฟูวิกฤตด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์” ได้ที่นี้ ***


10.00 – 12.00 น.เวทีเสวนา “เกษตรอินทรีย์กับการปรับตัวท่ามกลางวิกฤตสิ่งแวดล้อม”
วิทยากร:
• ดร. สมบัติ อยู่เมือง: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย ภาควิชาธรณีวิทยา: คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นายสมชาย จริยเจริญ: นายกเทศมนตรีเมืองแกลง จ.ระยอง
• ดร. ขนิษฐา ธนานุวงศ์: ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการ: รศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

>>> ดาวโหลดไฟล์เนื้อหาเวทีเสวนาเรื่อง “เกษตรอินทรีย์กับการปรับตัวฯ ” ได้ที่นี้ค่ะ>>>

*** สามารถดาวโหลดไฟล์เสียงเพื่อฟังเวทีเสวนา “เกษตรอินทรีย์กับการปรับตัวท่ามกลางวิกฤตสิ่งแวดล้อม” ได้ที่นี้ ***

13.30 – 17.00 น. เวทีเสวนา “สานน้ำใจผู้บริโภคสู่ผู้ผลิต: การเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนผู้บริโภค (Community Supported Agriculture-CSA)”

14.00 – 15.15 น. เวทีเสวนา CSA : ผู้บริโภคทั่วไป
วิทยากร :
 คุณระวิวรรณ ศรีทอง: โครงการผักประสานใจ จ.สุพรรณบุรี
• คุณอรรถพล อรุโณรส: ผู้บริโภคในระบบ CSA
 คุณอภิศักดิ์ กำเพ็ญ: กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลแม่ทา จ.เชียงใหม่
• เกษตรกรบางคูวัด
ดำเนินรายการ: คุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด: ประธานเครือข่ายตลาดสีเขียว

>>> ดาวโหลดไฟล์เนื้อหาเวทีเสวนาเรื่อง “สานน้ำใจผู้บริโภคสู่ผู้ผลิต: CSA : ผู้บริโภคทั่วไป ” ได้ที่นี้ค่ะ>>>

*** สามารถดาวโหลดไฟล์เสียงเพื่อฟังเวทีเสวนา  เวทีเสวนา CSA : ผู้บริโภคทั่วไป ได้ที่นี้ ***

15.30 – 17.00 น. เวทีเสวนา CSA: ผู้บริโภคเชิงสถาบัน
วิทยากร:
• นายสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง: นักวิชาการอิสระ
• นพ. ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี
• รศ.นพ. ศุภชัย ฐิติอาชากุล: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 คุณเมธนี สายเพ็ชร: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางโพ
 นายบุญเชิด คงดั่น: กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายตลาดสีเขียว จ.นนทบุรี
ดำเนินรายการ: รศ.กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ: ที่ปรึกษาเครือข่ายตลาดสีเขียว
17.00 – 17.30 น. สรุปและปิดการประชุม

>>> ดาวโหลดไฟล์เนื้อหาเวทีเสวนาเรื่อง “สานน้ำใจผู้บริโภคสู่ผู้ผลิตฯ CSA : ผู้บริโภคเชิงสถาบัน ” ได้ที่นี้ค่ะ>>>

*** สามารถดาวโหลดไฟล์เสียงเพื่อฟังเวทีเสวนา  “สานน้ำใจผู้บริโภคสู่ผู้ผลิตฯ CSA : ผู้บริโภคเชิงสถาบัน ” ได้ที่นี้ *** 

Click to enlarge

 

Click to enlarge

  
 • พบกับโปรโมชั่นหนังสือราคาพิเศษ 50/100 บาท ในงานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-29 ต.ค.60 นี้
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' (Mindful Markets) ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ก.ย.60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ขอเชิญเข้าร่วมปาฐกถาและเสวนาในหัวข้อ "ตื่นอย่างไรให้เท่าทันโลกยุคดิจิตอล" วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. นี้ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คืนสู่เหย้าชาวสวนเงินมีมา "เหลียวหลัง แลหน้า 16 ปี สวนเงินมีมา" 19 พ.ค.60
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สค.- 1 ก.ย.59 ณ มศว ประสานมิตร
 • สวนเสวนา "เข้าใจหนัง เข้าใจชีวิต: มองชีวิตผ่าน 3 มหากาพย์ภาพยนตร์"
 • สวนเสวนา ครั้งที่ 5/2559 "ทำไมพุทธศาสนาและโลกสมัยใหม่จำเป็นต้องก้าวไปด้วยกัน" วันอังคารที่ 24 พค 59 ร้านสวนเงินมีมา
 • เชิญชวนทำบุญชุดหนังสือปลูกปัญญา รวมหนังสือ 45 ปก จากสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาเพื่อบริจาคแก่ห้องสมุดทั่วประเทศ
 • การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังผู้บริโภค จากสหกรณ์ผู้บริโภคไซคัทสึถึงชมรมผู้บริโภคสีเขียว
 • งานเปิดตัวหนังสือ “ผู้นำแห่งภูฐาน” และร่วมตั้งวงแลกเปลี่ยนความประทับใจ “แรงบันดาลใจจากภูฐาน”
 • ​The ASEAN Economic Community and a Regionalism of the Commons: Alternative to Natural Resource Management
 • งานเสวนาและบรรยาย บวชต้นไม้: การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ 23 ม.ค.59
 • ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สค.- 2 ก.ย.58 ณ มศว ประสานมิตร
 • ขอเชิญร่วมงาน "ป๋วยทอล์ก#2: โจทย์ใหม่? ทัศนะว่าด้วยการศึกษา"
 • ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3
 • ข่าวกิจกรรม: หลากลิ้น ชิมรส: เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม วันเสาร์ที่ 15 พ.ย.นี้ ณ The 66 Cottage สุขุมวิท 66
 • ข่าวสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา: งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 19
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: คุยกับวิจักขณ์ พานิช ในหัวข้อ "พลังแห่งโพธิจิตในงานของ เพม่า โชดรัน: การแปรเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า"
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: เดิน นั่ง ปั่น 5 ร้านหนังสือ (เล็ก) กลางเมือง (ใหญ่)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถาและแลกเปลี่ยนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก "อุทยานแห่งผืนดืน จากการล่าลัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์และโลกหลังจากนี้"
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ผู้ประกอบการสังคม (SE Week) ที่ร้านสวนเงินมีมา 9 มี.ค.57
 • ข่าวสำนักพิมพ์: 12 ปี สวนเงินมีมา 25 ปี เอพินา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2
 • ข่าวสำนักพิมพ์: นิตยสาร IMAGE สัมภาษณ์เชิงลึก Matteo Pistono ผู้เขียนหนังสือ 'ใต้ร่มแห่งพุทธะ'
 • ข่าวสำนักพิมพ์: นิตยสาร IMAGE แนะนำหนังสือ 'สมาธิง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน'
 • ข่าวสวนเงินมีมา: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา 'จิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม' (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: สวนเงินมีมา ธุรกิจเพื่อสังคม ในรายการคนหัวรั้น ThaiPBS
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: ร้านสวนเงินมีมาในนิตยสาร Serenade
 • ข่าวร้านและสำนักพิมพ์: กิจกรรมสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ร้านสวนเงินมีมา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: หนังสือ 'สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ' ในรายการพื้นที่ชีวิต Thai PBS
 • ข่าวสำนักพิมพ์: หนังสือ 'เด็กน้อยโตเข้าหาแสง' ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
 • ข่าวสำนักพิมพ์: เวทีเปิดเล่มเปิดเรื่อง "จาก อลหม่านการกิน สู่ ง่ายๆ สไตล์คนเมือง"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ห้ามพลาด!! พบหนังสือใหม่ถอดด้ามในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41
 • ข่าวสำนักพิมพ์: เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "ใต้ร่มแห่งพุทธะ"
 • ข่าวสวนเงินมีมา: ขอเชิญร่วมกิจกรรม "80 ปี ส.ศิวรักษ์ ชายชราผู้ปลูกปัญญาให้สังคมไทย"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: พบกับ... บูธสวนเงินในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยน้า ปีนี้ สวนเงินมีมาได้ บูธ O45 โซน C1
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ผ่าทางตันคอรัปชั่นไทย"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศปาฐกถาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของศาสตร์ความรู้ โดย ดร.อาเธอร์ ซายอง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศปาฐกถา ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน สารจากอินเดีย "ดร. วันทนา ศิวะ" นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ก่อตั้งนวธัญญา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศเวทีเสวนาจาก ความงาม ความเงียบ ความเรียบง่าย สู่ วัยชราอย่างมีศิลปะ
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศกิจกรรม เด็กน้อยโตเข้าหาแสง: จากก้าวที่พลาดสู่โอกาสที่จะก้าวหาแสง


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook